Planta FV 50kW (Valencia) / Planta FV 200kW (Manises)